Peter's info over de omgevingsvisie - voorbeeld gemeente Gouda

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze vervangt wetten en regels voor erfgoed, infrastructuur, milieu, water en ruimtelijke ordening. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van het gebied eigen grondgebied.

Een mooi voorbeeld hoe zo’n omgevingsvisie (concept) staat op de website van de gemeente Gouda

De Omgevingsvisie Gouda geeft de langetermijnvisie van de gemeente op de toekomstige ontwikkeling van de stad. Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor Gouda liggen en op welke manier we daarmee omgaan. Bijvoorbeeld: Hoe ziet Gouda er in de toekomst uit? Hoe zorgen we dat Gouda nu en in de toekomst een aantrekkelijke stad blijft om in te wonen, werken, winkelen en recreëren? Hoe gaan we om met klimaatverandering? De hoofdopgaven voor Gouda kunt u hier vinden.
Essentie van de Omgevingsvisie

In deze eerste Omgevingsvisie Gouda wordt de focus gelegd op:

Het effect van het huidige beleid op de fysieke leefomgeving
Datgene – in die fysieke leefomgeving – wat we het meest waardevol vinden, en dat bescherming bieden
Transities die nog veel energie vergen om een succes te worden (bijvoorbeeld Klimaatadaptatie, Energietransitie en Gezonde stad)
Een integrale afweging
Een langetermijnperspectief

U kunt de informatie uit de omgevingsvisie gebruiken:

Als u wilt weten wat het beleid is over een van de onderwerpen of gebieden die in de omgevingsvisie staan
Om te ontdekken hoe uw initiatief kan bijdragen aan de opgaven en doelen voor de fysieke leefomgeving
Als u uw plan volgens het bestemmingsplan (straks omgevingsplan) niet mag uitvoeren. U wilt bijvoorbeeld een verdieping op uw huis bouwen, een groot feest organiseren in het park of een café beginnen in een leegstaande winkel. Staat in het omgevingsplan dat dit niet mag? Dan kunt u de gemeente vragen of u mag afwijken van het omgevingsplan. Laat daarbij zien dat uw plan past bij de ambities die in de omgevingsvisie staan. Dan is de kans groter dat u mag afwijken van het omgevingsplan.

Vertaling naar het omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2022 krijgt de gemeente 9 jaar de tijd om in delen het omgevingsplan voor Gouda op te stellen. Het omgevingsplan heeft de kracht van een verordening en vervangt onder andere de bestaande bestemmingsplannen, maar kan ook regels bevatten over andere omgevingsaspecten dan alleen ruimtelijke ordening. De Omgevingsvisie is daarom de basis/ vertrekpunt voor het omgevingsplan.

Om de vertaling van de Omgevingsvisie naar het omgevingsplan goed te kunnen maken zijn de volgende stappen nodig:

Het beschrijven van de manier waarop de ambities uit de omgevingsvisie in de stad concreet kunnen landen, op basis van een stedenbouwkundige analyse en waardering van de wijken van Gouda, inclusief de historisch waardevolle gebieden en structuren. Die analyse en waardering is overigens voor een belangrijk deel al gedaan (in bijvoorbeeld gebiedsvisies, de gemeente brede cultuurhistorische basiskaart, welstandsbeleid)
Op basis hiervan het gewenste omgevingsbeleid per wijk/ deelgebied/ historisch lint uitwerken.
Het vertalen van deze uitwerking in het juridisch stelsel van het omgevingsplan, voor zover juridisch mogelijk en wenselijk.

Inwoners van de gemeente Gouda kunnen, voorzover zij dit nog niet gedaan hebben hierop reageren.

Net omgevingsvisie Gouda bekeken, o.a. over gezonde stad, gezonde lucht, bewegen, groen, enz. Geen enkel woord over hout-stook. Verbijsterend en zorgelijk. Duidelijk een taboe. Op lokaal niveau in de wijken is de fijnstof concentratie veel hoger dan waar dan ook in Nederland. Misschien dat Hoogovens het nog wint. Maar zolang er niet officieel gemeten wordt in de woonwijken is er niets aan de hand …
Wie weet op dit forum een goede marker voor houtrook meten ?

Leuk om te zien dat er over wordt nagedacht.
Ik woon zelf in Gouda en zou best wel mee willen helpen om Gouda ‘smart’ te maken.

We zijn al een beetje begonnen in 2016 met het neerzetten van een aantal ontvangers voor TheThingsNetwork, een gratis te gebruiken datanetwerk dat geschikt is voor het doorsturen van kleine hoeveelheden meetdata van bijvoorbeeld citizen-science sensoren.

In 2018 is er een fijnstofmeetproject gedaan, waarbij er fijnstofsensoren zijn gebouwd die hun data opsturen naar het duitse/europese sensor.community waar het gevisualiseerd wordt. Er zijn nu een stuk of 15 fijnstofsensoren actief in Gouda: https://stofradar.nl/gouda.png

Ik zou graag zien dat er ook in Gouda een soort initiatief ontstaat zoals in bijvoorbeeld Apeldoorn, Amersfoort, Tilburg, etc waarbij een groepje enthousiastelingen zich verenigt en dan leuke innovavtieve projectjes/experimenten kan uitvoeren in lijn met de doelen die de gemeente heeft qua leefomgeving, bijvoorbeeld:

  • verkeer meten met ‘telraam’, gouda heeft een ambitieus plan voor verkeersinrichting
  • meer fijnstofsensoren, dat helpt ook houtstook te peilen
  • geluidssensoren, relevant in kader van geluidsoverlast A12 in bepaalde wijken
  • biodiversiteit, bijvoobeeld monitoren vleermuiskasten (er hangen er ca 100 in gouda!)
  • waterpeil, ik weet dat in sommige delen van bloemendaal vrijwel permanent water in de kruipruimte staat, zou goed te monitoren zijn voor mensen zelf.

Ik mis zelf een beetje het organisatie-talent daarvoor.
Mocht iemand dit ook een goed idee vinden, neem dan even contact op met mij, bertrik@gmail.com